POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP

CRU Kancelaria Radców Prawnych Norbert Murdza spółka partnerska (zwana dalej Kancelarią) zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Kancelarię, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie realizacji praw Użytkowników.

Kancelaria zapewnia, że jej nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności Użytkowników na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kancelaria dba o to by dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

II. PODSTAWOWE POJĘCIA

Administrator – CRU Kancelaria Radców Prawnych Norbert Murdza spółka partnerska z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Górna10/4, 20-005 Lublin, KRS 0000550373, adres e-mail: biuro@cru-radcyprawni.pl, tel. (81) 534 81 13.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię,

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.cru-radcyprawni.pl, ewentualnie pod innymi adresami internetowymi na które składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O FORMULARZACH 

 1. Dane osobowe Użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Kancelarię jako Administratora danych w przypadku:
  1. gdy Użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik serwisu (art. 6 ust. l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Kancelarią a Użytkownikiem,
  3. szacowania ryzyka i udoskonalania działalności Kancelarii (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są dobrowolnie podane przez Użytkowników serwisu. Kancelaria przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika serwisu. Brak podania danych przez Użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności. Kancelaria może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, o ile Użytkownik serwisu wyraził na to zgodę.
 4. Kancelaria prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 5. Kancelaria oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 6. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 7. Dane zawarte w formularzach, przekazane Kancelarii przez Użytkownika serwisu, mogą być przez Kancelarię przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Kancelarią w związku z realizacją przez nią celów określonych w punkcie 1.
 8. Podmiot trzeci mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Kancelarii.
 9. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Kancelarię także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 10. Użytkownik serwisu, w przypadku, gdy serwis to przewiduje, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Kancelarii stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika serwisu.
 11. Kancelaria przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Kancelarii prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Google +, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Kancelarii oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię w tym celu jest jej uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 12. Kancelaria nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.
 13. Kancelaria nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu Użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Kancelaria przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Kancelaria przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3. prawo do sprostowania– na tej podstawie Kancelaria usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  4. prawo do usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania– na tej podstawie Kancelaria zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Kancelaria wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Kancelarii;
  9. prawo wycofania zgody– jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  10. prawo do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  1. w formie pisemnej na adres: CRU Kancelaria Radców Prawnych Norbert Murdza spółka partnerska z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Górna10/4, 20-005 Lublin;
  2. drogą e-mailową na adres: biuro@cru-radcyprawni.pl.
 3. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Kancelaria poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 4. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

V. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
  4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Kancelarią reklamodawców oraz partnerów.
 9. Korzystanie ze strony internetowej cru-radcyprawni.plnie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
 10. W celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowa cru-radcyprawni.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Kancelarii np. Facebook, Twitter lub LinkedIn. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Kancelaria zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Kancelarii ani nie podlegają jej kontroli, Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.

Norbert Murdza

Radca prawny   507 019 130

Dagmara Wójcik – Murdza

Radca prawny     507 019 125

Beata Malec – Poznańska

Radca prawny     505 102 220

Napisz do nas:

biuro@krp.pl

Odwiedź naszą stronę internetową

www.krp.pl

  Po zapoznaniu się z Obowiązkiem informacyjnym RODO i Polityką prywatności:

  [fm_checkbox label="Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres e-mail lub numer telefonu komórkowego."]