REGULAMIN

Pamiętaj

REGULAMIN serwisu to wzorzec umowy, na podstawie której realizowana jest usługa. Musi on spełniać wiele wymogów formalnych. Powinien być dopasowany do charakteru działalności, precyzyjnie określać prawa i obowiązki obu stron transakcji, nie może zawierać klauzul niedozwolonych.

Przedsiębiorca powinien tak sporządzić regulamin, aby jak najlepiej zabezpieczał jego interesy. Rozbudowany regulamin nie musi odstraszać klientów, jeżeli jest sporządzony w sposób czytelny.

Obrót między przedsiębiorcami (tzw. B2B) charakteryzuje się przede wszystkim zastosowaniem zasady swobody umów. Określając w umowie swoje prawa i obowiązki, przedsiębiorcy mogą przyjąć bez modyfikacji rozwiązania dotyczące poszczególnych typów umów, uregulowane w kodeksie cywilnym (umowy nazwane), ale mogą także dokonać ich modyfikacji (np. połączyć cechy kilku umów nazwanych, w wyniku czego powstaną umowy mieszane) albo całkowicie od nich odstąpić i zawrzeć umowę nienazwaną, której treść ukształtują według swojego uznania.  Strony mogą zatem dostosować wiążące postanowienia umowy do własnych potrzeb.

W przypadku zawierania umowy z konsumentami (B2C) przepisy prawa narzucają przedsiębiorcy wiele obowiązków, z których NIE może się on zwolnic ani uregulować ich inaczej. Treść takich umów musi być jasna i nie może budzić wątpliwości. Tworząc regulamin przedsiębiorca musi zatem dostosować go do wielu aktów prawnych, powinien przy tym mieć na uwadze, że istnieje szerokie pole manewru w wielu kwestiach dotyczących obrotu z konsumentami, dzięki czemu może zabezpieczyć swoje interesy, o ile jego regulamin zostanie odpowiednio zredagowany.

Polskie prawo stawia konsumenta w pozycji uprzywilejowanej. Oznacza to, że nie musi się on znać na przepisach, to bowiem przedsiębiorca powinien zadbać o jego interesy i takie ukształtowanie stosunku prawnego łączącego strony, które w żaden sposób nie narazi konsumenta na straty. Dodatkowo obowiązek poszanowania praw konsumentów wynika z faktu, że to przedsiębiorca narzuca warunki umowy (regulamin), a sama umowa jest tzw. umową adhezyjną, a więc nie podlega negocjacji, zaś konsument może ją przyjąć (akceptując regulamin) lub nie (np. nie dokonując zakupu). Konsekwencją powyższego jest m.in. możliwość przeprowadzenia abstrakcyjnej kontroli sklepów internetowych przez każdego konsumenta lub organizację go reprezentującą.

Poprawnie zredagowany i udostępniony regulamin może uchronić przedsiębiorcę od wielu kłopotów, a dodatkowo ograniczyć liczbę zgłaszanych reklamacji oraz skrócić czas na ich rozpatrzenie. Nie może on ponadto zawierać tzw. klauzul niedozwolonych to jest postanowień umowy (np. zapisy w regulaminie) skierowanych do konsumentów, które kształtują ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają ich interesy.

Skutkiem uznania danego postanowienia umownego za klauzulę niedozwoloną jest brak mocy wiążącej takiego zapisu wobec konsumenta. W praktyce oznacza to, że taki zapis „nie istnieje” i nie wiąże konsumenta z mocy prawa, jednak strony są związane umową w pozostałym zakresie.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.

Norbert Murdza

Radca prawny   507 019 130

Dagmara Wójcik – Murdza

Radca prawny     507 019 125

Beata Malec – Poznańska

Radca prawny     505 102 220

Napisz do nas:

biuro@krp.pl

Odwiedź naszą stronę internetową

www.krp.pl

Po zapoznaniu się z Obowiązkiem informacyjnym RODO i Polityką prywatności: